Algemene voorwaarden

AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN.

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord door Golf Innovation zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.
De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

LEVERINGSTERMIJN.

De levertermijn wordt slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

PRIJZEN.
a) Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Eens bestelt wordt de prijs niet meer aangepast.
b) Voor aangetekende, rembours – en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.
c) Wij behouden ons het recht voor om 10 € extra administratiekosten in rekening te brengen voor het uitvoeren van bestellingen die minder dan € 125,- exclusief btw bedragen.
d) Voor elke bestelling beneden de € 50,- zal de koper € 10,- orderkosten betalen.
e) Bij elke bestelling die naar de klant wordt verzonden zullen verzendkosten worden aangerekend.

OVERMACHT.

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

VERVOER.

Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten. Golf Innovation zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding van Golf Innovation te eisen.

BETALING.

a) Onze facturen voor levering van goederen en diensten zijn contant betaalbaar.
b) De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door Golf Innovation aangegeven wijze.
c) De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.
d) Bij niet betaling op de vastgestelde datum, is Golf Innovation gerechtigd interesten te vorderen a rato van 2% per maand te rekenen vanaf de vastgestelde datum. Bij gebreke van betaling binnen de maand na de vastgestelde datum, is de contractant tevens gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50,-.
e) De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd.
f) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.

TERUGZENDING OF RUILING.

a) De goederen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden teruggezonden of geruild.
b) Binnen acht dagen nadat de toestemming is verkregen, dienen de goederen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD.

a) De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van Golf Innovation totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad.
b) Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.
c) Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

RISICO OVERGANG.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het ogenblik van de verkoop.

AANSPRAKELIJKHEID I.V.M. GOEDEREN EN DIENSTEN.

a) Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en / of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.
b) Behoudens de verplichting tot vervanging of herstelling zoals hierboven omschreven, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden.
c) Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten.) Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden.

WANPRESTATIE.

a) Uitvoering van de overeenkomst geschiedt pas na betaling van het vereist voorschot. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst betaling te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte, alsmede waarborg te eisen van goed nakomen der overeenkomst. Indien de afnemer deze voorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst met onze afnemer op te schorten, hetzij de overeenkomsten met onze afnemer te beëindigen, en dit zonder ingebrekestelling en zonder beroep te doen op de Rechtbank.
b) Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belopen van 20% der betrokken som en eventueel meer de bijkomende schade indien er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd, hetzij indien de schade aantoonbaar nog groter is.

HUUR VAN GOEDEREN.

Bij de huur van goederen wordt er steeds een contract opgemaakt met begin- en einddatum en de verhuurprijs. De goederen moeten altijd in hun oorspronkelijke staat teruggeleverd worden. Defecten die ontstaan tijdens de verhuurperiode en die niet het gevolg zijn van fabricagefouten worden op de huurder verhaald. De goederen bestemd voor huur moeten in de zaak afgehaald worden en op de einddatum voor 16u.00 teruggebracht worden. Eventuele verzendingskosten vallen ten laste van de huurder. Lampen en batterijen zijn altijd ten koste van de huurder.

GESCHILLEN.

Bij geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

GARANTIE

Op alle verkochte producten geldt fabrieksgarantie. Transportkosten voor defecte goederen heen en terug naar de leverancier vallen niet onder garantie en worden aangerekend.

Voor meer info en persoonlijk advies kan u altijd terecht bij Dr. Harry Stassen.